• +48 (25) 643 68 16
  • pos@posplastic.pl
Recykling tworzyw sztucznych

Zmiana procesu produkcji w POS PLASTIC poprzez wprowadzenie recyklingu tworzyw sztucznych

„POS-PLASTIC” Spółka Cywilna w dniu 7 września 2017r. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Umowę nr RPMA.03.03.00-14-7875/17-00 o dofinansowanie Projektu „Zmiana procesu produkcji w POS-PLASTIC poprzez wprowadzenie recyklingu tworzyw sztucznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności POS-PLASTIC na rynku krajowym poprzez wprowadzenie autorskiego procesu recyklingu tworzyw sztucznych na potrzeby pozyskania przemiału do produkcji nowych i znacząco udoskonalonych produktów (skrzynka E2, skrzynka na pieczarki i owoce miękkie, przemiał z tworzyw sztucznych). Oprócz celu głównego, Spółka osiągnie także dodatkowe cele szczegółowe, takie, jak: zróżnicowanie oferty, pozyskanie nowych klientów, skomercjalizowanie wyników badań, zwiększenie zatrudnienia, uniezależnienie się od dostawców surowca, zwiększenie posiadanego zaplecza technicznego o innowacyjną technologię, zwiększenie zysków, zwiększenie pozytywnego wpływu stosowanych procesów na zrównoważony rozwój i środowisko naturalne oraz promowanie rozwoju obszarów inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 8 055 607,02 PLN
Wartość dofinansowania (wkład UE) wynosi 3 274 637,00 PLN